Skorzystaj z rządowego programu wymiany pieców „Czyste powietrze”. I nie tylko.

Realizacja programu jest możliwa dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) oraz Bankiem Ochrony Środowiska.

Dla kogo jest program  „Czyste powietrze”?

Rządowy program dla już istniejących domów jednorodzinnych oferuje przede wszystkim finansowanie wymiany źródeł ciepła. Wymiana starych pieców opalanych węglem na nowoczesne  i ekologiczne systemy ogrzewania. Dzięki programowi dofinansowania można pozyskać środki min. na systemy ogrzewania elektrycznego, kotły na paliwo stałe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła.

Program obejmuje również docieplanie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej.

Ile można uzyskać w programie „Czyste powietrze”

Realizacja programu jest zaplanowana w latach 2018-2029. Budżet programu zawiera 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł w formie dotacji, a 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych. Umowy będzie można podpisywać do końca 2028 roku.

Wysokość przyznanej dotacji będzie uzależniona od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. W ramach programu można uzyskać pokrycie kosztów inwestycji od ok. 30 do 90 procent. Minimalny koszt kwalifikowany projektu wynosi 7 tys. zł, na zwrot 90 proc. mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach nie przekraczających 600 zł miesięcznie na członka rodziny. Przy dochodach powyżej 1600 zł/os. zwrot wyniesie 32 proc. inwestycji. Będzie można również skorzystać z pożyczki na preferencyjnych warunkach na okres 15 lat.

Tabela wysokości dotacji

Kwota miesięcznego dochodu netto/os. Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych) Pożyczka
Uzupełnienie do wartości dotacji Pozostałe koszty kwalifikowane
do 600 zł do 90% do 10% do 100%
600-800 zł do 80% do 20% do 100%
801-1000 zł do 70% do 30% do 100%
1001-1200 zł do 60% do 40% do 100%
1201-1400 zł do 50% do 50% do 100%
1401-1600 zł do 40% do 60% do 100%
powyżej 1600 zł do 32% do 68% do 100%

Tabela źródło: Bankier.pl, na podstawie WFOŚ w Gdańsku

Kto, kiedy i gdzie może skorzystać z programu „Czyste powietrze”

Do programu mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające prawo własności lub współwłasność. Dofinansowaniem objęte mogą być domy już istniejące, ale również te nowo budowane. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że przez cały okres do programu przystąpi ponad 3 mln domów jednorodzinnych.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem z programu „Czyste powietrze” będą mogły składać wnioski od września br. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska. Ponad to MŚ przygotowało szkolenia dotyczące programu, które będą prowadzone w gminach. Szkolenia odbędą się w trzech blokach tematycznych:

 1. Pierwszy blok traktował będzie o edukacji ekologicznej, omawiane będą definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokie i niskie emisje spalin oraz smog i jego wpływ na nasze zdrowie.
 2. W drugim bloku omawiany będzie priorytetowy program dofinansowania „Czyste powietrze”.
 3. Ostatni blok omawiać będzie w jaki sposób prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

Resort publikuję harmonogram spotkań na swojej stronie internetowej:

Sprawdź harmonogram szkoleń w swojej gminie >

Wymagana dokumentacja przy składaniu wniosku

 • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,
 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,
 • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
 • branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/ audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna – jeśli zostały wykonane,
 • oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.
  Źródło: Bankier.pl

Wymagana dokumentacja przy wypłacie dofinansowania

 • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
 • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte),
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
 • dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).
  Źródło: Bankier.pl

Pozostałe informacje

Pobierz ulotkę programu „Czyste powietrze”

Beneficjenci programu „Czyste powietrze” muszą mieć świadomość, że NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości. Dlatego wymagany okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.

Wymień swój stary piec na nowoczesną pompę ciepła i skorzystaj z programu „Czyste powietrze”.

Uzyskaj darmową wycenę od einstalator.pl

Materiały dodatkowe